Sedinte ale Consiliului Local

2022

 

 

2021

 

 

2020

2017

 • Hot. nr. 01/05.01.2017 privind acoperirea definitivă din exced. bug. loc. a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2016
 • Hot. nr. 02/05.01.2017 privind modificarea HCL nr.3/25.11.2016 privind stabilirea imp. şi taxelor locale pt. anul fiscal 2017.
 • Hot. nr. 03/31.01.2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului comunei Ciulniţa.
 • Hot. nr. 04/31.01.2017 privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes public, în vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din comuna.
 • Hot. nr. 05/31.01.2017 privind aprobarea reţelei şcolare pe raza comunei Ciulniţa PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018.
 • Hot. nr. 06/31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor teh.-ec. actualizaţi conf. devizului general,ai obiectivului de investitii Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în sat Ciulniţa, comuna Ciulniţa.
 • Hot. nr. 07/31.01.2017 privind modif. HCL nr.36/2016 privind aprob. proiectului prg anual de achiziţii publice pe anul 2017
 • Hot. nr. 08/31.01.2017 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Ciulniţa/
 • Hot. nr. 09/31.01.2017 privind propunerea schimbării dest. imobilului-Sc. cu cls. I-IV Ion Ghica, din imobil cu destinaţia – grădiniţă cu program normal, în imobil cu destinaţia-centru social pentru persoane vârstnice.
 • Hot. nr. 10/31.01.2017 privind aprobarea majorării cuantumului burselor de merit acordate elevilor.
 • Hot. nr. 11/31.01.2017 privind aprobarea încheierii unui contr.de asist jur. cu un avocat care să reprezinte interesele com. Ciulniţa în dos. civile aflate pe rolul instantelor jud.i,în care com. are calitatea de pârât.
 • Hot. nr. 12/28.02.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 13/28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor teh.-ec. actualizaţiconform devizului general, ai obiectivului de investitiiconform devizului general, ai obiectivului de investiti Modernizare sediu primariei.
 • Hot. nr. 14/28.02.2017 privind aplicarea prevederilor Legii nr.152003.
 • Hot. nr. 15/28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea canalizare.
 • Hot. nr. 16/24.03.2017 privind aprobarea bugetului de veniuri şi cheltuieli al com.Ciulnita pentru anul 2017.
 • Hot. nr. 17/24.03.2017 privind prelung. term. de exec. a oblig. prev.in contr.de vânz.-cump. ptr.lot. ampl. in T 47 si T 49
 • Hot. nr. 18/24.03.2017 privind alocarea sumei de 10.000 lei din bug. local ptr. fin. Progr. de preg. supl. Scoala pt.Viata
 • Hot. nr. 19/24.03.2017 privind utilizarea excedentului bugetului local al com.Ciulnita existent la data de 31.12.2016.
 • Hot. nr. 20/28.04.2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ciulniţa, pe anul 2017.
 • Hot. nr. 21/28.04.2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului comunei Ciulniţa pentru trim.I al anului 2017.
 • Hot. nr. 22/28.04.2017 privind aprobarea programului anual de investiţii publice pe anul 2017.
 • Hot. nr. 23/28.04.2017 privind aprob. Planului de ocup. al funcţiilor publice pe anul 2017, pt. ap. de specialitate al primarului.
 • Hot. nr. 24/28.04.2017 privind aprob. org. si a statului de functii ale pers. din cadrul ap. de specialitate al primarului - 2017
 • Hot. nr. 25/28.04.2017 privind aprob. Regulamentului cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în pro. pub. sau privată a com. Ciulniţa.
 • Hot. nr. 26/28.04.2017 privind probarea rap. de evaluare a prop. imobiliare -Teren din dom. public al U.A.T. com. Ciulniţa.
 • Hot. nr. 27/28.04.2017 privind aprob. doc. de atrib. şi caietului de sarcini pt. închirierea sup. de 7 mp, in intrav. sat Ciulniţa.
 • Hot. nr. 28/28.04.2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită pentru construirea unei locuinţe propr. persoanlă conform Legii nr. 152003, doamnei Cek Mirela-Gabriela.
 • Hot. nr. 29/28.04.2017 privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi caietului de sarcini pentru concesionarea supr. de 10.000 mp teren, amplasat in intravilanul satului Poiana-cartier Ghimpati, jud. Ialomiţa.
 • Sedinta din 09.06.2017        Sedinta din 14.07.2017        Sedinta din 27.07.2017        Sedinta din 04.08.2017
 • Sedinta din 17.08.2017        Sedinta din 26.09.2017        Sedinta din 26.10.2017        Sedinta din 24.11.2017
 • Sedinta din 15.12.2017

2016

 

HOTARARI ADOPTATE IN NOUL MANDAT

2014

2013

 • Hot. nr. 01/09.01.2013 privind aprob. niv. imp. si taxelor locale pt. anul fiscal 2013 indexate.
 • Hot. nr. 02/09.01.2013 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetar local a deficitului sectiunii dezvoltare.
 • Hot. nr. 03/28.02.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta.
 • Hot. nr. 04/28.02.2013 privind constatarea incetarii mandatului de consilier local a d-lui Prepelita Alexe.
 • Hot. nr. 05/28.02.2013 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Mihai Dumitru.
 • Hot. nr. 06/28.02.2013 privind modificarea HCL nr. 01/09.01.2013.
 • Hot. nr. 07/28.02.2013 privind aprobarea contului de executie al bugetului com. Ciulnita pe anul 2012.
 • Hot. nr. 08/28.02.2013 privind aprobarea retelei scolare pe raza com. Ciulnita pe anul 2013/2014.
 • Hot. nr. 09/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii multianuale.
 • Hot. nr. 10/28.02.2013 privind desemn. reprez. loc. Ciulnita in cadrul AGA de dezv. intercomunitara ''ADI PERIURBANA''
 • Hot. nr. 11/28.02.2013 privind aderarea com. Scanteia in cadrul Asociatiei de dezv. intercomunitara ''ADI PERIURBANA''
 • Hot. nr. 12/28.02.2013 privind aprob. planului de actiuni sau de interes local prestate de benef. de aj. soc. pe anul 2013.
 • Hot. nr. 13/28.02.2013 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 51.970 lei.
 • Hot. nr. 14/28.02.2013 privind majorarea tarifului perceput pt. servicii de salubrizare.
 • Hot. nr. 15/28.02.2013 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.000.000 lei.
 • Hot. nr. 16/28.02.2013 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului integrat ''EXTINDERE RETEA ELECTRICA DE JOASA TENSIUNE IN SAT CIULNITA, ZONA GARII''
 • Hot. nr. 17/28.02.2013 privind aprob. actualizarii preturilor de pornire pt. vanz. prin licit. publica a terenurilor proprietate privata a com. Ciulnita situate in ansamblul rezid. Ciulnita.
 • Hot. nr. 18/04.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Ciulnita pe anul 2013.
 • Hot. nr. 19/04.04.2013 privind aprobarea planului de achizitii publice pe anul 2013.
 • Hot. nr. 20/04.04.2013 privind utilizarea excedentului bug. loc. al com. Ciulnita existent la 31.12.2012.
 • Hot. nr. 21/04.04.2013 privind modif. actului constitutiv si statutului asociatiei de dezv. intercomunitara ''ADI PERIURBANA''
 • Hot. nr. 22/04.04.2013 privind aprob. indic. tehnico-ec. ai pr. integrat ''IMBUNATATIRE RETELE DE DRUMRI''
 • Hot. nr. 23/04.04.2013 privind analizarea situatiei solicitarilor inregistrate in baza legi nr. 15/2003.
 • Hot. nr. 24/04.04.2013 privind stabilirea taxei speciale pt. servicii de salubrizare.
 • Hot. nr. 25/04.04.2013 privind unele masuri pt. stimularea incasarii redeventelor datorate bug. loc. in anul 2013.
 • Hot. nr. 26/04.04.2013 privind actualiz. contrav. si sanct. in dom. adm. si gosp. dom. public si privat al comunei Ciulnita.
 • Hot. nr. 27/04.04.2013 privind aprob. inchirierii prin licit. publ. a unui spatiu dest. unor act. cu caracter comercial.
 • Hot. nr. 28/26.04.2013 privind aprob. bug. de ven. si chelt al com. Ciulnita pt. anul 2013 - rectificat.
 • Hot. nr. 29/26.04.2013 privind desemn. pers. responsabile cu gest. Registrului de evidenta a datoriei publice locale si a Registrului de evidenta a garantiilor locale.
 • Hot. nr. 30/26.04.2013 privind desemn. repr. CL in cadrul CA al Scolii Gimnaziale Ciulnita.
 • Hot. nr. 31/26.04.2013 privind depozitarea deseurilor din constructii si demolari.
 • Hot. nr. 32/27.05.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta.
 • Hot. nr. 33/27.05.2013 privind aprob. bug. de ven. si chelt al com. Ciulnita pt. anul 2013 - rectificat.
 • Hot. nr. 34/27.05.2013 privind actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al com. Ciulnita.
 • Hot. nr. 35/27.05.2013 privind sch. destinatiei ter. arabil extrav. in supr. de 37ha aflat in adm. Sc. Gimnaziale Ciulnita.
 • Hot. nr. 36/27.05.2013 privind instrumentarea proiectului ''EXTINDERE RETEA ELECTRICA DE JOASA TENSIUNE IN SAT CIULNITA, ZONA GARII''
 • Hot. nr. 37/30.07.2013 privind aprob. contului de execuţie al bugetului com. Ciulniţa pt. anul 2013 - trim. I şi II.
 • Hot. nr. 38/30.07.2013 privind completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2013.
 • Hot. nr. 39/30.07.2013 privind completarea listei obiectivelor de investiţii multianuale.
 • Hot. nr. 40/30.07.2013 privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Ciulniţa, actualizat.
 • Hot. nr. 41/30.07.2013 privind infiinţarea unei staţii pentru mijloace transport în comun.
 • Hot. nr. 42/30.07.2013 privind aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii ale personalului din cadrul aparatului propriu
  de specialitate al primarului com. Ciulniţa.
 • Hot. nr. 43/30.07.2013 privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2013 pentru aparatul de
  specialitate al Primarului com. Ciulniţa.
 • Hot. nr. 44/30.07.2013 privind modificarea Regulamentului de utilizare a Bazei sportive multifuncţionale Poiana.
 • Hot. nr. 45/30.07.2013 privind aprobarea documentaţiei PUD – Anexă gospodăreascăîn exploataţie agricolă.
 • Hot. nr. 46/30.09.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 47/30.09.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al com. Ciulniţa pentru anul 2013, rectificat.
 • Hot. nr. 48/30.09.2013 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune nr.3/1999-concesionar
  SC ARTILDA COM SRL
 • Hot. nr. 49/30.09.2013 privind aprob. incheierii unui act aditional la ct. de concesiune nr.2/1999-concesionar Slav Artemie.
 • Hot. nr. 50/30.09.2013 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program şi a autorizaţiei de funcţionare
  pentru desfăşurarea activităţilor economice în com. Ciulnita.
 • Hot. nr. 51/30.09.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului integrat:“ IMBUNĂTĂŢIREA
  REŢELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SAT POIANA, COMUNA CIULNIŢA „
 • Hot. nr. 52/30.09.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului integrat:“ IMBUNĂTĂŢIREA
  REŢELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SAT ION GHICA, COMUNA CIULNIŢA „
 • Hot. nr. 53/30.09.2013 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea
  locuinţelor sociale şi a celor din fondul locativ din COMUNA CIULNIŢA
 • Hot. nr. 54/30.09.2013 privind analizarea situaţiei solicitărilor înregistrate în baza Legii nr.15/2003.
 • Hot. nr. 55/30.09.2013 privind participarea UAT Comuna Ciulniţa cu aport în numerar la majorarea capitalului social al S.C. URBAN S.A. Slobozia
 • Hot. nr. 56/30.09.2013 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru Asociaţia Ajutor Umanitar şi Caritabil Ciulniţa
 • Hot. nr. 57/30.09.2013 privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre comuna Ciulniţa şi Nedelcu Mihai Ionuţ.
 • Hot. nr. 58/31.10.2013 privind completarea HCL Ciulniţa nr.56 din 30.09.2013 privind aprobarea atribuirii în folosinţă
  gratuită a unui spaţiu pentru Asociaţia Ajutor Umanitar şi Caritabil Ciulniţa
 • Hot. nr. 59/31.10.2013 privind completarea HCL Ciulniţa nr. 57 din 30.09.2013 privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre comuna Ciulniţa şi Nedelcu Mihai Ionuţ
 • Hot. nr. 60/31.10.2013 privind modificarea şi completarea HCL Ciulniţa nr. 26 din 04.04.2013 privind actualizarea
  contravenţiilor şi sancţiunilor în domeniul administrării, gospodăririişi întreţinerii domeniului public şi privat al comunei.
 • Hot. nr. 61/31.10.2013 privind schimbarea destinaţiei sediului unităţii de învăţământ din satul Ivăneşti.
 • Hot. nr. 62/31.10.2013 privind schimbarea destinaţiei sediului unităţii de învăţământ din satul Poiana.
 • Hot. nr. 63/31.10.2013 privind infiinţarea unei staţii pentru mijloace transport în comun.
 • Hot. nr. 64/31.10.2013 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciulniţa.
 • Hot. nr. 65/31.10.2013 privind aprobarea condiţiilor de acces pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice
  pe proprietatea publică şi privată a comunei Ciulniţa.
 • Hot. nr. 66/25.11.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ciulniţa pentru anul 2013, rectificat.
 • Hot. nr. 67/25.11.2013 privind aprobarea vânzării prin atribuire directă către Barac Carmen Mihaela a terenului atribuit în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003.
 • Hot. nr. 68/13.12.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ciulniţa pentru anul 2013, rectificat.
 • Hot. nr. 69/13.12.2013 privind utilizarea sumei de 30 000 lei din excedentul bug. local al com. Ciulniţa din anii precedenţi.
 • Hot. nr. 70/13.12.2013 privind completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2013.
 • Hot. nr. 71/13.12.2013 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului com. Ciulniţa pentru anul 2013 - trimestrul III.
 • Hot. nr. 72/13.12.2013 privind aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2014.

2012

 

Hotarari mandat nou

 

2011

 • Hot. nr. 01/28.01.2011 privind revoc. HCL nr.58/10.12.2010 privind valid. mandatului de cons. local al dl. TĂNASE GHE.
 • Hot. nr. 02/28.01.2011 privind stabilirea nr. şi a structurii personalului nedidactic din învătământul preuniversitar de stat.
 • Hot. nr. 03/28.01.2011 privind înfiintarea Politiei Locale a comunei Ciulnita.
 • Hot. nr. 04/28.01.2011 privind constituirea Comisiei Locale de ordine publică la nivelul comunei Ciulnita.
 • Hot. nr. 05/28.01.2011 privind modificarea HCL nr. 62/28.12.2010 privind aprobarea imp. şi taxelor locale pentru anul 2011.
 • Hot. nr. 06/11.02.2011 privind alegerea preşedintelui de şedintă.
 • Hot. nr. 07/11.02.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ciulnita pe anul 2011.
 • Hot. nr. 08/11.02.2011 privind utilizarea sumei de 140 000 lei din excedentul anului 2010.
 • Hot. nr. 09/11.02.2011 privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei prin divort pe cale administrativă
 • Hot. nr. 10/11.02.2011 privind însuşirea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al comunei Ciulnita.
 • Hot. nr. 11/11.02.2011 privind aprobarea contractului de superficie, care are ca scop înfintarea unui Parc Solar
  pe teritoriul com.Ciulnita, jud. IL.
 • Hot. nr. 12/11.02.2011 privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii.
 • Hot. nr. 13/11.02.2011 privind desemnarea reprezentantilor CL în cadrul Consiliului de adm. al Şcolii cu cls. I-VIII Ciulnita
 • Hot. nr. 14/11.02.2011 privind introducerea unor drumuri de exploataie în domeniul public al comunei.
 • Hot. nr. 15/15.03.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in Ciulnita''.
 • Hot. nr. 25/27.04.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii RETELE EDILITARE APĂ ŞI CANALIZARE - ANSAMBLU REZIDENTIAL CIULNITA, com. Ciulnita.
 • Hot. nr. 26/27.04.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii RETELE EDILITARE DE CIRCULATIE ŞI CANALIZARE - ANSAMBLU REZIDENTIAL CIULNITA, com. Ciulnita.
 • Hot. nr. 33/18.05.2011 privind alegerea preşedintelui de şedinta.
 • Hot. nr. 34/18.05.2011 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ciulnita pentru anul 2011..
 • Hot. nr. 35/18.05.2011 privind aprobarea contului de execuie al bugetului comunei Ciulnita pentru trimestrul I din 2011.
 • Hot. nr. 36/18.05.2011 privind modificarea inventarului bunurilor care apar in domeniului privat al comunei Ciulnita.
 • Hot. nr. 37/18.05.2011 privind însuşirea documentatiei tehnice de alipire a două imobile situate în comuna Ciulnita.
 • Hot. nr. 38/18.05.2011 privind revocarea HCL Ciulnita nr.11 privind aprobarea contractului de superficie, care are ca
  scop înfintarea unui Parc Solar pe teritoriul comunei Ciulnita, jud. IL.
 • Hot. nr. 39/18.05.2011 privind revocarea HCL Ciulnita nr.9 privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea
  căsătoriei prin divort pe cale administrativă.
 • Hot. nr. 40/18.05.2011 privind aprob. actului aditional la ct. de conc. nr. 758/09.04.2011încheiat cu SC ROMTELECOM SA.
 • Hot. nr. 41/18.05.2011 privind necesitatea, oportunitatea, finantarea, întretinerea şi gestionarea investitiei
  “Amenajare drumuri de exploatare şi varianta ocolitoare în comuna Ciulnita”
© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.